Národní karty matriční

Věstník Ústřední matice školské roč. IX., říjen 1893,č.10, str. 145

Koncem roku 1892 dopsala paní Alice Hrabalová, choť Dra. Hrabala z Královských Vinohradů, výboru Ústřední Matice školské, aby ve prospěch Matice vydal karty národní, na nichž by byly vyobrazeny osoby a předměty v dějinách a kulturním rozvoji českého národa vynikající. Výbor uvažoval o té věci a poradil se na tom, aby výroba karet, jakožto živnosti koncessiované, zůstavena byla některému českému živnostníku, jenž by zboží za určitou cenu dodával skladníkovi, jemuž by Matice prodávání karet odevzdala. Nyní šlo o to, aby zevrubný návrh k pořízení národních karet podal některý český umělec, a za tím účelem dotázán professor na umělecko průmyslové škole E. K. Liška, který doporučil výboru akademického malíře Mikuláše Alše. Výbor toto doporučení rád přijal, neboť Aleš jest co nejchvalněji znám v oboru kresby ze života českého i jsou zvláště jeho národní typy případně a věrně vystiženy. Aleš přijal vyzvání matičního výboru, avšak byl toho času velmi plně zaměstnán při malbě v budově Městské spořitelny pražské a mohl teprve v červenci 1893 ke kreslení karet matičných přistoupiti.
Úkol svůj provedl Aleš zdárně. Figury jeho karet představují nejznámější místa a osobnosti z dějin českomoravských a předměty každému Čechu drahé nebo památné. Esa podávají vyobrazení Hvězdy na Bílé Hoře, Řípu, Karlštejna a znaku Království českého; králové: Přemysla Oráče, Přemysla Otakara II., Václava IV. a Jiříka z Poděbrad; svršky: Vlastu, Žižku, Jaroslava Šternberka a Roháče z Dubé; spodky: Prokopa Holého, Záviše z Falkenštejna, Záboje a Václava Budovce z Budova. Na ostatních kartách jsou znaky Slezska, Moravy a Prahy, dále proroctví Libušino, Hus v plamenech, Havlíček, Komenský, Bivoj a jiná případná vyobrazení. - Hra národních karet prodává se po 5O kr., celý tucet za 4 zl. 80 kr. Výroba Alešových národních karet svěřena Janu Ritterovi v Praze, který své povinnosti slušně dostál. Sklad odevzdán pokladníku v kanceláři matičné Janu Antošovi. Veškeré objednání přijímá a obstarává kancelář Ústřední Matice školské. Národní karty matičné prodávají se jen za hotové, neboť kolky a výroba též hned se platí.