IV. BETL

Betl /také "malej", "Béďa", "žebrák", "Betlém", "Bedřich" či "utíkáček"/ je s durchem jediná hra, kde platí desítka mezi spodkem a devítkou. Betl pak je hra, kterou musíš hrát vždy sám. Je to závazek, že se ti v průběhu hry nepodaří uhrát ani jeden štych. V betlu neplatí trumfy /viz III/, ale platí povinnost přebíjet nejvyšší kartu ve štychu. Do betla se pouští hráč s nízkou kartou, tzn. bez es a pokud možno i bez "obrázků" /Kr, F, Sp/, tedy s převahou nízkých karet, jakož i s dlouhým řetězem jedné barvy vycházejícím od sedmy.

 1. Postup hry
  Hráč hrající betla vynese jednu kartu /obrázkem dolů/ na stůl a zeptá se protihráčů: "Jaký je betl?", nebo oznámí "betl", což je signál k flekování /viz kap. IX/. Až flekování skončí /není ani povinností, aby začalo/, otočí hráč svoji kartu a hra začíná. Hráč, který sebral první štych, vynese na stůl první kartu druhého štychu, položí na stůl svoje karty tak, aby je ostatní viděli, a zbývající hráči /všichni tři/ položí své karty před sebe na stůl. Dále hra probíhá normálně pouze s tím, že se hraje z otevřených karet. Při této hře je nutno zachovat naprosté ticho, nic nenaznačovat spoluhráčům, ani nejsou povoleny výroky jako "já to vidím", "to je jasný", či "zaplať". V tom případě může hráč hrající betla považovat svoji hru za vyhranou a inkasovat. Hra končí posledním štychem /do té doby musí být ticho/, či tím, že hráč hrající betla /v útoku/ je donucen zabít štych, nebo tím, že soupeři složí karty.

  "Královský betl" je ten, ve kterém je hráč, hrající betla, "chycen" /tedy je nucen "zabít" či přebít/ na poslední štych. Pokud hráč, který hraje betla, uvidí beznadějnost své situace a nezadržitelnost prohry, má možnost složit karty a zaplatit /komentuje to většinou slovy: "Já vám věřím, že to umíte."/. Jsou však i tací /a ti se pro změnu zase obhajují slovy: "Za svoje peníze si to mohu nechat ukázat." /, kteří do poslední chvilky spoléhají na chybu soupeřů a svoji porážku labužnicky vychutnávají. /Hráti "Bis zum bitteren Ende" - až k hořkému konci/.

 2. Útok
  V útoku je velmi důležitý první výnos, protože jenom při něm máme možnost zahrát to, co nám vyhovuje. Proto si důkladně rozmyslíme co vynést.

  Co vynést:

  1. Máme-li sedm karet od jedné barvy - "septr" - s esem /pochopitelně se sedmičkou, jinak nelze betla hrát a my se pokusíme raději o nějakého z "durchů s "/, neseme od "septra" jakoukoli kartu, nižší než chybějící karta.
  2. Máme-li 6 karet od jedné barvy - "sextr” - s "dírou” /např. 7, 9, 10, Sp, F, Kr/, neseme od "sextra” jakoukoli kartu nižší, než je nejvyšší karta této barvy, kterou mají protihráči. Je velká naděje, že protihráči mají zbylé dvě karty "rozhozené” mezi sebou /nejsou dvě pohromadě/. V opačném případě jsme chyceni při dalším štychu /”být tam na otáčku”/. Jestliže jsou zbývající dvě karty nízké /jsou zde míněny karty mimo "sextra”/, třeba 7, 7, či 7, 8 od jedné barvy a nelze je ničím přebít, hlásíme po prvním výnosu "sextr”. Tím hra končí. Pokud jsou dvě karty v jedné ruce, platíš; pokud ne, bereš.
  3. Je-li od jedné barvy pět nízkých karet bez sedmy, je betl prakticky prohrán. Jen výjimečně se betl uhraje, má-li jeden z hráčů sedmu této barvy plonkovou nebo každý z protivníků jednu kartu dané barvy /což je optimální/. Pokud se zdá být betl ztracen od začátku /velmi špatné zbývající karty mimo pětibarvy a betl nebyl flekován/, dovolíme si výnos od pětibarvy. Jinak zásadně pětibarvy neneseme.
  4. Vysokého plonka /ne eso/.
  5. Vyšší kartu z dvoj - či trojbarvy /7, 9 nebo 7, 8, F/.

  Co nenést:

  1. Kartu, na kterou můžeš být chycen.
  2. Kartu, kterou ti nikdo nemůže přebít /7, 8, Kr, E, výnos Kr/.
  3. Kartu, podle které protihráči poznají při přebíjení, jaké zbývající karty máš v ruce /většinou se jedná o výnos od pětibarvy či čtyřbarvy/ a můžou tě "chytit" v dalším štychu /tzv. "na otáčku"/.
  4. Kartu, na kterou nemůžeš být chycen /např. plonková sedmička nebo výnos od uzavřené barvy/, protože tím se připravuješ o výhodu zbavit se jednoho "chytáku" jeho výnosem.

 3. Problém odmazání
  Hráč, hrající betla, odmazává již podle vyložených karet, a proto je nutné si rozmyslet, kdo se dostane do štychu a odkud hrozí akutní nebezpečí, a podle toho odmazat.
  Při přebíjení soupeřovy karty je důležité nezabíjet štych svou nejnižší kartou, ale takovou kartou, žeji protihráč "sedící za tebou" musí přebít. /Výnos 7; ty máš 8, 9, Kr a E je "za tebou", zabít králem a rázem máš v ruce dvě nejnižší karty./

 4. Obrana
  Velmi důležitý je v betlu výnos na druhý štych. Neboť zde se projeví cit pro hru vynášejícího hráče. Stává se často, že jeden z hráčů má možnost odmazávat už na 1. štych /většinou při dlouhé barvě hráče betla/. Odmazává nejlépe plonkovou kartu od 9 nahoru. Hráči, který je potom na výnosu, nezbývá /má-li nízkou kartu a je-li reálná šance - z pohledu jeho listu/ než tuto barvu otočit. Může nastat i případ, kdy si na první štych mají možnost odmazat i dva hráči /většinou v případě, že hráč betla má společnou barvu s hráčem, který zabíjí první štych/. V této situaci by měl druhý odmazávající hráč "poslechnout" prvního hráče, to znamená smazat vysokou kartu od stejné barvy jako první hráč. Není to ovšem pravidlo, protože pokud podle karty druhého hráče není chycení na tuto barvu reálné /většinou je vlastníkem více vysokých karet od smazávané barvy/, je lepší smazat vysokou kartu od další barvy /či plonk/. Ale smazání na první štych a výnos na druhý je věc velmi složitá a kolikrát je hráč nucen jednat intuitivně a spoléhat hlavně na svůj cit pro hru.

 5. Výnos na druhý štych.
  1. Plonk: karty od 9 nahoru /vynést plonkovou 7 či 8 příliš brzy je škoda/. Pokud jsou plonkovými kartami esa, mají ve výnosu přednost /”Bei dem Stich geblieben”/.
  2. Nejnižší od esa /při E, Kr, F, 10 - neseš 10 - spodka má zpravidla hráč betla - empirická zkušenost mnohokrát potvrzená/. Tomuto výnosu se říká "mezinoha".
  3. "Hoch a nieder" /vysoký a nízký/. Např. E, 8 - nejprve vyneseš eso a zbavíš tím spoluhráče potencionální vysoké karty - třeba krále. A po otočení karet uvidíš, zda je na místě pokračovat osmičkou.
  4. Zásadně netočit na druhý štych barvu hranou na štych první, je to často plonk. Výjimkou je ovšem nepodařený "sextr" /t.j. dvě zbývající karty nejsou rozděleny po jedné, nýbrž jsou v jedné ruce/. Pak je povinností tuto barvu okamžitě otočit.
  5. Máš-li vysoké karty /tvůj prvotní úmysl byl asi "durch s"/ a je nebezpečí, že zbylé štychy po jednom až po dvou smazání karet spoluhráčů dohraješ sám, vynes okamžitě tu kartu, kterou musí někdo přebít.
  6. Máš-li společnou barvu s hráčem betla, který ji má uzavřenou /tzn. bez "díry" a nemůže být na ni chycen/, hraj tuto barvu "hoch", protože tvoji spoluhráči /tvůj spoluhráč/ mají možnost si několikrát odmazat.

 6. Třetí a další štychy
  Pokud není hráč hrající betla chycen na druhý štych, probíhá hra tak, jak bylo popsáno v odstavci a/. Druhý, třetí a čtvrtý jsou štychy, ve kterých je hráč betla chycen nejčastěji. Hraje se už z otevřených /ukázaných/ karet, a proto je důležité si svůj výnos důkladně rozmyslet /tvůj výnos je časově limitován zavírací dobou příslušné herny; povinností hráčů nastoupit druhý den do zaměstnání a jejich trpělivostí, hlavně mají-li možnost vzít si druhou sadu karet a při absenci přemýšlejícího hráče si zahrát "liciťák"/ a nenechat se znervózňovat připomínkami spoluhráčů, kteří tě upozorňují na to, že ti "spadne praporek", či se tě dotazují, jestli snad "nehodláš svůj tah pečetit", a dávají ti návod k výhře slovy: "Bílý táhne a vyhraje" /všechny fráze o dlouhém přemýšlení jsou přejaty od šachistů/. Hlavně si musíte uvědomit, na kterou kartu může být soupeř chycen /nemusí to vždycky být jeho nejvyšší a při riskantním hlášení betla může být "chytáků" i více/ a který způsob /opět může být více cest k úspěchu/ si zvolíš /či si už zvolil tvůj spoluhráč/, a podle toho je nutné odmazávat svoje karty. Častou chybou bývá to, že si jeden z hráčů myslí, že on není tím, který může hráče betla chytit. Smazává bez rozmyslu a kolikrát zahodí i kartu, která se v průběhu hry ukáže jako "klíčová", a jenom její vlastnictví, odmazání či výnos by byl rozhodující pro chycení hráče betla. Proto znovu zdůrazňuji, že je nutno hrát s rozmyslem !