Výroba a dovoz chemických látek

   
Evidence podle § 28 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.

§ 28

Oznamování nebezpečných látek a vedení evidence

 1. Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace podle hlavy III, je povinna oznámit ministerstvu údaje o těchto látkách uvedených na trh v kalendářním roce samotných nebo jako součást přípravku, a to pouze v případě, že jejich množství je větší než 1 000 tun, a to k 15. únoru následujícího roku.
 2. Osoba podle odstavce 1 je povinna v oznámení uvést
  1. identifikační údaje o osobě, která podává oznámení, to je jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a přidělené identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
  2. chemický název látky a odpovídající číslo v seznamech Einecs, Elincs nebo Nlp,
  3. údaje o množství vyrobené nebo dovezené nebezpečné látky podle odstavce 1,
  4. klasifikaci látky podle § 2 odst. 5, označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí, standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním předpisem podle § 20 odst. 7,
  5. informace o předpokládaném používání látky,
  6. údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech látky,
  7. údaje o transportu a chování látky v životním prostředí,
  8. údaje o vlastnostech látky nebezpečných pro zdraví,
  9. údaje o vlastnostech látky nebezpečných pro životní prostředí,
  10. další údaje významné pro hodnocení rizika látky podle § 25.
 3. Osoba podle odstavce 1 je povinna použít veškeré dostupné zdroje informací k získání údajů uvedených v odstavci 2 písm. f) až j), není však povinna provádět pro získání těchto údajů zkoušky na zvířatech.
 4. Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace podle hlavy III, je povinna oznámit ministerstvu údaje o těchto látkách uvedených na trh v každém kalendářním roce samotných, nebo jako součást přípravku v množství větším než 10 tun za rok, ale menším nebo rovném 1 000 tun za rok, a to vždy k 15. únoru následujícího roku.
 5. Osoba podle odstavce 4 je povinna v oznámení uvést
  1. identifikační údaje o osobě, která podává oznámení, to je jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a přidělené identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,
  2. chemický název látky a odpovídající číslo v seznamech Einecs, Elincs nebo Nlp,
  3. údaje o množství vyrobené nebo dovezené nebezpečné látky podle odstavce 4,
  4. klasifikaci látky podle § 2 odst. 5, označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí, standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcími právními předpisy podle § 20 odst. 7,
  5. informace o předpokládaném používání látky.
 6. Ministerstvo může vyzvat osobu podle odstavce 4 k poskytnutí dalších informací o nebezpečné látce, zejména o jejích fyzikálně-chemických vlastnostech, o jejích vlastnostech nebezpečných pro zdraví a životní prostředí a o expozici člověka a životního prostředí této látce, které jsou nutné pro hodnocení jejího rizika podle § 25. Pro získání uvedených informací však tato osoba není povinna provádět zkoušky na zvířatech.
 7. Jde-li o nebezpečnou látku, kterou vyrábí nebo dováží více osob, může údaje uvedené v odstavci 2 písm. f) až j) poskytnout osoba, která k tomu byla ostatními osobami vyrábějícími nebo dovážejícími tuto látku pověřena. Tyto osoby jsou povinny sdělit ministerstvu údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až e), přičemž se odvolají na soubor ostatních údajů poskytnutý pověřenou osobou.
 8. Oznámení podle odstavce 1 nebo 4 se předává ministerstvu v podobě počítačových datových souborů ve formátu příslušného programu, který ministerstvo na vyžádání příslušným osobám bezúplatně poskytne.
 9. Osoby podle odstavců 1 a 4 jsou povinny bez zbytečného odkladu ministerstvu oznámit, že
  1. došlo k novému způsobu užívání nebezpečné látky, které podstatně změnilo typ, formu, velikost a dobu trvání expozice člověka nebo životního prostředí této látce,
  2. byly zjištěny nové údaje o fyzikálně-chemických vlastnostech látky, o jejích vlastnostech nebezpečných pro zdraví a životní prostředí nebo jiné údaje významné pro hodnocení jejího rizika,
  3. došlo ke změně klasifikace nebezpečné látky podle § 2 odst. 5.
 10. Osoba podle odstavců 1 a 4 je povinna poskytovat vždy po uplynutí 3 let aktualizované údaje o množství nebezpečné látky dovezené nebo vyrobené v průběhu 1 kalendářního roku. Uvádí se nejvyšší množství nebezpečné látky vyrobené nebo dovezené příslušnou osobou během 1 kalendářního roku v každém tříletém období počínaje rokem 2004.
 11. Způsob oznamování upravují dále právní předpisy Evropských společenství.31)
 12. Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky samotné nebo obsažené v přípravcích klasifikované podle § 2 odst. 5 a nepodléhající povinnosti registrace podle hlavy III tohoto zákona, je povinna pro potřeby oznamování vést jejich evidenci. Souhrnná evidence látek podle věty prvé za kalendářní rok se uchovává po dobu 5 let.
 13. Povinnosti osob stanovené zvláštními právními předpisy25) nejsou ustanoveními této hlavy dotčeny.
 14. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
  1. náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 5,
  2. náležitosti vedení evidence a oznamování.

25) Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
31) Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek.


© 2000-2017 RNDr. Pavel Piskač, & kol.

Valid XHTML 1.0!Valid CSS